Формуляр за отказ

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
сключване на договора – при договор за услуги;
приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка.
Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията – разписка за пощенски паричен превод, касова бележка или фактура; В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже от договора съгласно чл. 52, ал. 1 и след получаване на върнатата стока, в търговския обект, на адреса посочен за контакти в сайта:
Стоката може да бъде върната чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи, се възстановяват на клиента – по банков път на посочена от него банкова сметка в 30 дневен законоустановен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

До ………………………
/името на търговеца/

………………………………….

………………………………….
/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………….
/описание на продукта/

Стоката е получена на

………………….
/посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………….

……………………………………./
Име на потребителя/
Гр./с.

………………………………….

………………………..
/Адрес на потребителя/
                  

…………………………….
/Дата/                                                                            …………………                  /Подпис на потребителя/